News | Novaĵoj

Support to attend an Esperanto event abroad | Subvencio por partopreni esperantan eventon eksterlandan

Do you want financial support to attend SES this summer in Czechia? | Ĉu vi volas financan subvencion por partopreni SESon ĉi-somere en Ĉeĥio?

Somera Esperanto-Studado (Summer Esperanto Study – SES) is one of the best events for learning Esperanto and meeting other speakers, and our friends at the Esperanto Association of Britain (EAB) are offering financial support to British residents to attend this summer’s SES in the Czech Republic in July.

This week-long event will feature lots of language learning from experienced Esperanto teachers, plus a chance to practice with many other learners and speakers from across the world. It is a highlight of the Esperanto calendar.

EAB is offering ten grants of £200 to British residents who have never been to an Esperanto event abroad.

To find out more and apply, see the EAB website.


Somera Esperanto-Studado (SES) estas unu el la plej bonaj eventoj por lerni Esperanton kaj renkonti aliajn parolantojn, kaj niaj amikoj ĉe la Esperanto-Asocio de Britio (EAB) ofertas financan subtenon por britaj loĝantoj por ĉeesti la ĉi-someran SESon en Ĉeĥio en julio.

Ĉi tiu semajna evento enhavos multe da lingvo-lernado de spertistaj Esperanto-instruistoj, kaj ŝancon praktiki kun multaj aliaj lernantoj kaj parolantoj el trans la mondo. Ĝi estas elstaraĵo de la Esperanto-kalendaro.

EAB ofertas dek subvenciojn de £200 al britaj loĝantoj kiuj neniam ĉeestis eksterlandan Esperanto-eventon.

Por malkovri pli kaj kantidati, vidu al EAB-retejon.

Contribute to a book on Esperanto and Scotland | Kontribuu al libro pri Esperanto kaj Skotlando

Could you help tell the story of Esperanto in Scotland’s identity? | Ĉu vi povus helpi rakonti la historion de Esperanto en la identeco de Skotlando?

Do you have experience, specialism or ideas about the role of Esperanto in the identity, languages, history or culture of Scotland?

If so, your contribution to a forthcoming book will be very valuable!

As part of a series of called Studies in the History and Culture of Scotland, an American editor and Esperantist Race MoChridhe is editing a multilingual book on the connection between Scottish identity and Esperanto.

It’s an exciting way of telling the story of how Esperanto and Scotland have impacted on each other, drawing on the rich history of each and the prominence of Scottish figures in Esperanto.

Most of us will have heard of the great Esperanto poet and translator William Auld, one of the influential “Scottish school” of twentieth century Esperanto writers.

But there are many other ways in which these two worlds have intertwined – from politics to history to language. And this book is seeking book chapters on all of these perspectives and more – in English, Esperanto or Scots.

Find out more here, including a background to the book, some suggested themes, and Race’s contact details so you can discuss any ideas with him.

Please note the deadline for abstracts is in March and the final chapter deadline is September.

We as an association are delighted to have been in touch with Race about this exciting book, which adds to the research now underway here in Scotland about Esperanto. We encourage all our members, learners and readers to think about what experience they could contribute to what could prove to be a hugly important part of the Scottish Esperanto story.


Ĉu vi havas sperton, fakon aŭ ideojn pri la rolo de Esperanto en la identeco, lingvoj, historio aŭ kulturo de Skotlando?

Se jes, via kontribuo al venonta libro estos tre valora!

Kiel parton de serio nomiĝe Studoj en la Historio kaj Kulturo de Skotlando, usona redaktisto kaj esperantisto Race MoChridhe redaktos multlingvan libron pri la ligo inter skota identeco kaj Esperanto.

Ĝi estas ekscita maniero por rakonti pri kiel Esperanto kaj Skotlando ifluis unu la alian, ĉerpante el a riĉa historio de ambaŭ kaj la eminenteco de skotaj homoj en Esperanto.

La plejparto de ni scias pri la bonega esperantista poeto kaj tradukisto William Auld, unu el la influa “skota skolo” de dudek-jarcentaj Esperanto-verkistoj.

Sed estas multaj aliaj manieroj kiel ĉi tiuj du mondoj interteksiĝis – de politiko al historio al lingvo. Kaj ĉi tiu libro serĉas ĉapitrojn pri ĉiuj el ĉi tiuj temoj kaj plue – en la angla, Esperanto aŭ la skota.

Malkovru pli ĉi tie, inkluzive kuntekston pri la libro, kelkajn sugestatajn temojn, kaj la kontakt-detalojn por Race do vi povus diskuti iujn ajn ideojn kun li.

Bonvolu noti ke la datlimo por akstraktaĵoj estas en marto kaj la fina ĉapitra limdato estas en septembro.

Ni kiel asocio ĝojas kontaktiĝi kun Race pri ĉi tiu ekscita libro, kiu aldonos al la esplorado nun fariĝante ĉi tie en Skotlando pri Esperanto. Ni kuraĝigas ĉiujn membrojn, lernantojn kaj legantojn pripensi kian sperton ili povus kontribui al tio, kio povus proviĝi esti ege impona parto de la skota Esperanto-historio.

April’s Esperanto in Scotland | la aprila Esperanto en Skotlando

We want your contributions! | Ni volas viajn kontribuojn!

Esperanto en Skotlando

The next edition of our magazine, Esperanto en Skotlando, will appear in April. We are now seeking contributions for this of any kind – whether articles, stories, poetry or reviews, whether illustrated with photos or pictures or not. There is no limit to the type of submission we will be happy to receive.

As an outward-looking, internationalist association and country, we also heartily welcome contributors from anywhere in the world – not just from Scotland!

Contributions must be in Esperanto, but if the Esperanto in your draft needs polishing then that is not a problem.

Please send submissions to the editor, Hugh Reid, via hju_rid @ yahoo.co.uk.

The deadline for this edition is 31st March. We look forward to hearing from you!


La sekvonta eldono de nia revuo, Esperanto en Skotlando, aperos en aprilo. Ni nun serĉas kontribuojn por ĉi tio de ia ajn speco – ĉu artikoloj, rakontoj, poezio aŭ recenzoj, ĉu ilustrataj per fotoj aŭ bildoj aŭ ne. Ne limiĝas la tipo de submetaĵoj kiujn ni feliĉos ricevi.

Kiel elen-rigarda, internaciista asocio kaj lando, ni ankaŭ kore bonvenas kontribuantojn de ie ajn en la mondo – ne nur de Skotlando!

Kontribuoj devas esti en Esperanto, sed se la Esperanto en via malneto bezonos poluron, tio ne estos problemo.

Bonvolu sendi submetaĵojn al la redaktoro, Hugh Reid, per hju_rid @ yahoo.co.uk.

La limdato por ĉi tiu eldono estas la 31a de marto. Ni antaŭĝojas aŭdi de vi!

January meetings | januaraj renkontiĝoj

Happy new year to all our readers!

The first month of the new year sees two events – a meeting of the Glasgow club on 14th January, and a talk in St Andrews on the 27th.

The Glasgow club meeting will be an informal gathering in the bar of the Charing Cross Premier Inn at 7.30pm on Tuesday 14th January. It will be a great chance to chat and practice, so a perfect opportunity for beginners and learners.

Meanwhile on Monday 27th January in St Andrews the second in our series of occasional guest lectures will take place. It will be 6.30pm to 8.30pm in Society Room A of the University of St Andrews Students’ Union, and will include informal chat, a short film, and a presentation (in English) by visiting Brazilian Esperantist Vinicius Ribeiro on the topic of “learn Esperanto first”. There will be refreshments to follow.

As usual, find all details of our events in our calendar.


Feliĉan novjaron al ĉiuj el niaj legantoj!

La unua monato de la jaro vidas du eventojn – renkontiĝon de la glasgova klubo la 14an de januaro, kaj prelegon en St Andrews la 27an.

La glasgova kluba renkontiĝo estos neformala kunveno en la drinkejo de la Charing Cross Premier Inn je la 7.30a ptm, mardon la 14an de januaro. Ĝi estos bonega ŝanco por babili kaj praktiki, do perfekta okazo por komencantoj kaj lernantoj.

Intertempe lundon la 27an de januaro en St Andrews okazos la dua en nia serio de fojfojaj gastprelegoj. Vi povos partopreni ĝin de la 6.30a ptm ĝis la 8.30a ptm en Societa Ĉambro A de la studenta uniĝo de la Universitato de St Andrews. La renkontiĝo inkluzivas neformalan babiladon, filmeton, kaj prezentaĵon (en la angla) de vizitanta brazila esperantisto Vinicius Ribeiro teme “lernu Esperanton unue”. Manĝetoj sekvos.

Kiel kutime, trovu ĉiujn detalojn eventajn en nia kalendaro.

Festive greetings | festajn salutojn

We hope all our readers and members have had a good Christmas and will have a happy new year – not least members who are going to new year Esperanto meetings abroad!

In 2020 we have many exciting things ahead for the Scottish Esperanto Association. There are many events you can come along to, to learn, practice and get to know other speakers.

And of course our congress in Inverness in May, which will be a great occasion with a packed and exciting programme, is open for registration.

As always, you can join our association, read our publications and keep in touch with us through social media.

We’ll see you some time in 2020!


Ni esperas ke ĉiuj el niaj legantoj kaj membroj havis bonan kristnaskon kaj havos feliĉan novjaron – speciale membroj kiuj irontas al novjaraj esperantaj renkontiĝoj eksterlande!

En 2020 ni havas multajn ekscitajn aĵojn antaŭe por la Esperanto-Asocio de Skotlando. Estas multaj eventoj kiujn vi povas ĉeesti, por lerni, praktiki kaj ekkoni aliajn parolantojn.

Kaj kompreneble nia kongreso en majo, kiu estos bonega okazo kun plenega kaj ekscita programo, pretas por aliĝi.

Kiel ĉiam, vi povas aliĝi al nia asocio, legi niajn publikaĵojn kaj kontaktiĝi per sociaj medioj.

Ni vidos vin iun fojon en 2020!

Researching Esperanto | Esplorante Esperanton

Exciting things are happening at the University of St Andrews with Esperanto! | Ekscitaj aĵoj okazas ĉe la Universitato de St Andrews pri Esperanto.

Some exciting things are happening at the University of St Andrews, where a team of academics have begun to research the history and culture of Esperanto.

Our language is young, yet its history as a global movement is rich and unusual – albeit that its stories are scattered across the world and often lost by those who do not understand or appreciate them.

Thankfully, though, staff and PhD students at the university’s School of History have started some exciting work on Esperanto, its modern culture and its early twentieth century history – in Scotland and beyond.

We’re thrilled that such important research into Esperanto history is happening right here in Scotland. Indeed, the team already have it at their fingertips thanks to the extraordinary Beveridge collection of Esperanto artefacts held in the university’s special collections. Read more about that on the university’s website here and here.

We as an association hope to work with the team throughout their research – supporting them with connections in the worldwide Esperanto community, sharing their outputs with speakers, and welcoming them to our events.

To find out more about their work, read this blog post written by the team, and watch out for them at our future events!


Kelkaj ekscitaj aferoj okazas ĉe la Universitato de St Andrews, kie teamo de akademianoj ekesploris la historion kaj kultoron de Esperanto.

Nia lingvo estas juna, sed ĝia historio kiel monda movado estas riĉa kaj nekutima – kvankam ĝiaj rakontoj disiĝas trans la mondo kaj perdiĝas de tiuj, kiuj ne komprenas aŭ aprezas ilin.

Dankinde, tamen, stabo kaj doktoriĝaj studentoj ĉe la Fakultato de History de la universitato komencis ekscitan laboron pri Esperanto, ĝia moderna kulturo kaj ĝia frua dudeka jarcenta historio – en Skotlando kaj fore.

Ni ĝojegas ke tiel grava esplorado pri Esperanta historio okazas ĉi tie en Skotlando. Fakte, la teamo jam havas ĝin ĉemane dankoj al la eksterordinara Beveridge kolekto de Esperanto-artefaktoj tenata en la specialaj kolektoj de la unversitata. Legu plu pri tio ĉe la retejo universitata ĉi tie kaj ĉi tie.

Ni kiel asocio esperas kunlabori kun la teamo dum al esplorado – subtenante ilin per ligoj en la tutmonda Esperanto-komunumo, disvastigante iliajn eligojn kun parolantoj, kaj bonvenigante ilin al niaj eventoj.

Por malkovri iom pli pri ilia laboro, legu ĉi tiun blogafiŝon verkata de la teamo, kaj rigardu por ili ĉe niaj venontaj eventoj!

Read the latest EeS | Legu la ĵusan EeSon

EeS 210

As part of the development of this new website for the SEA, we’ve now created a members’ area where you can read the latest edition of Esperanto en Skotlando, our magazine.

If you are a member of the association but don’t have an account to access the current edition, please contact us.

Anyone can read all previous editions of Esperanto en Skotlando.


Kiel parto de la disvolviĝo de ĉi tiu nova retejo por EAS, ni nun kreis membrejon kie vi povas legi la plej freŝan eldonon de Esperanto en Skotlando, nia revuo.

Se vi estas membro de la asocio sed ne havas konton por atingi la nuntempan eldonon, bonvolu kontakti nin.

Iu ajn povas legi ĉiujn pasintajn eldonojn de Esperanto en Skotlando.

Lecture in St Andrews | Prelego en St Andrews

Brazilaj esperantistoj venas an Skotlando! | Brazilian Esperantists are coming to Scotland!

Scotland will soon welcome two Brazilian Esperantists, Tamiris Queiroz and Matheus Arantes, who come from Rio de Janeiro.

They will be in Europe to volunteer with UEA for a few months, and during a visit to Scotland they will deliver a talk (in English) in St Andrews about the Esperanto movement in Brazil.

The talk will take place at 6.30pm on Monday 25th November in the meeting room of the students’ union at the University of St Andrews. Refreshments will be available after.

Their visit is part of an exciting growing Esperanto presence in St Andrews – and more about that in a later post!


Skotlando baldaŭ bonvenigos du brazilajn esperantistojn, Tamiris Queiroz kaj Matheus Arantes, kiuj venas de Rio-de-Ĵanejro.

Ili estos en Eŭropo por volontuli por UEA dum kelkaj monatoj, kaj dum vizito al Skotlando ili prelegos (anglalingve) en St Andrews pri la Esperanto-movado en Brazilo.

La prelego okazos je la 6.30ptm, lundon la 25a de novembro en la kunsidĉambro de la studenta unio ĉe la Universitato de St Andrews. Manĝetoj disponeblos poste.

Ilia vizito estas parto de ekscita kreskanta Esperanto-estanteco en St Andrews – kaj pli pri tio en venonta afiŝo!

Zamenhof-Tago 2019 | Zamenhof Day 2019

Full details about our Zamenhof Day | Plenaj detaloj pri nia Zamenhof-Tago

L L Zamenhof

As we announced in our previous post, our Zamenhof Day celebration will be on Saturday 30th November. We’re now able to announce full details including the cost for lunch and the title of the afternoon talk.

We will gather in the Bentley Hotel, Motherwell, on Saturday 30th November 2019 from 12.30pm until about 4pm. Our secretary, David Bisset, will deliver a talk about Zamenhof on the title “Saint and Doctor”.

Our meeting will begin with a buffet lunch, which will cost £10, followed by David’s talk, then light refreshments.

The association’s committee will also meet that day from 10.30am – and everyone is welcome, to the gathering and the committee meeting!

So we know numbers, can you please let us know if you are coming – either contact us here or directly contact Jean Bisset at jean.bisset @ gmail.com or 01698 263199.


Kiel ni anoncis en nia antaŭa afiŝo, nia Zamenhof-Taga festo estos sabaton la 30a de novembro 2019. Ni nun povas anonci plenajn detalojn inkluzive la koston por tagmanĝo kaj la titolon de la posttagmeza prelego.

Ni kunvenos en la Bentley Hotelo, Motherwell, sabaton la 30a de novembro 2019 ekde 12.30ptm ĝis ĉirkaŭ 4ptm. Nia sekretario, David Bisset, donos prelegon pri Zamenhof titole “Sanktulo kaj Doktoro”.

Nia kunveno komencos kun tagmanĝo, kiu kostos £10, sekve de la prelego de David, kaj poste manĝetoj.

La asocia komitato ankaŭ kunsidos ĉe 10.30atm – kaj ĉiuj bonvenos, al la renkontiĝo kaj la komitata kunsido!

Tial ni scios nombrojn, bonvolu anonci nin se vi venos – aŭ kontaktu nin ĉi tie aŭ rekte kontaktu Jean Bisset ĉe jean.bisset @ gmail.com aŭ 01698 263199.

November gatherings | Novembraj renkontiĝoj

On Tuesday 12th November, our Glasgow club meets – this time in Edinburgh as it occasionally does.

It’s an informal meeting in the bar of the Premier Inn at Haymarket (handy for Glasgow trains). It will be a good chance for conversation practice, so all are welcome regardless of Esperanto ability. Full details on MeetUp.

On Saturday 30th November is our annual Zamenhof Day celebration. It takes place in Motherwell.

We’ll have news of more meetings later on. And don’t forget our May congress is open for registration!


Mardon la 12a de novembro kunvenas nia glasgova klubo – ĉi-okaze en Edinburgo kiel fojfoje.

Ĝi estas neformala renkontiĝo en la drinkejo de la Premier Inn ĉe Haymarket (konvena por glasgovaj trajnoj). Ĝi estos bona ŝanco por konversacia praktiko, do ĉiuj bonvenos nekonsiderante Esperanto-kapablon. Plenaj detaloj ĉe MeetUp.

Sabaton la 30a de novembro estos nia jara Zamenhofa Tago-festo. Ĝi okazos en Motherwell.

Ni havos novaĵojn de aliaj renkontiĝoj poste. Kaj ne forgesu ke nia maja kongreso apertiĝas por aliĝo!

Congress is coming! | Kongreso venas!

Inverness is awaiting your visit on 29th to 31st May, 2010 | Inverness atendas vian viziton la 29an ĝis la 31an de majo, 2020.

Inverness and riverside

We’re thrilled to announce that details about our 2020 congress is now live, and registration is open!

Our 115th (really!) Scottish Esperanto Congress will take place in Inverness, on 29th to 31st May 2020. There is a packed programme of talks, learning opportunities and trips, and our guest speaker will be Irish Esperanto blogger and TEJO committee member Robert Nielsen.

All the information you need is in our congress pages. We look forward to seeing you in Inverness!


Ni ĝojegas anonci ke detaloj pri nia 2020 kongreso nun vivas, kaj aliĝado malfermas!

Nia 115a (vere!) Skota Kongreso de Esperanto okazos en Inverness, de la 29a ĝis la 31a de majo 2020. Estas plenega programo de prelegoj, lerneblecoj kaj ekskursoj, kaj nia gastpreleganto estos irlanda Esperanto-blogisto kaj TEJO komitatano Robert Nielsen.

Ĉiu informo kiun vi bezonas estas en niaj kongresaj paĝoj. Ni antaŭĝojas vidi vin en Inverness!

October gatherings | Oktrobraj renkontiĝoj

Forthcoming meetings | Venontaj renkontiĝoj

Thanks to all who came to the Glasgow club meeting this week.

Coming up is a pub gathering in Edinburgh on 21st October at which we should have a good handful or more of Esperantists from the Edinburgh area and beyond. Other informal gatherings are also being planned around the country, and our next Glasgow club meeting is on 12th November.

See our main meet page for the full events calendar and keep up with our social media.


Dankon al ĉiuj, kiuj venis al la Glasgova kluba renkontiĝo ĉi-semajnon.

Venontas drinkeja renkontiĝo en Edinburgo la 21an de oktrobro, kiun partoprenos malpleno aŭ pli da Esperantistoj de la Edinburga loko kaj pli for. Aliaj enformalaj renkontiĝoj planiĝas ĉirkaŭ la lando, kaj nia sekvonta Glasgova kluba renkontiĝo estos la 12an de novembro.

Vidu nian ĉefan renkontu-paĝon por la plena event-kalendaro kaj ĝisdatiĝu per nia socia medio.

September’s Study day | Septembra Sabatrondo

Thanks to all who came to our study day on 14th September. Around a dozen of us gathered last month in Lockerbie for a day of study, learning and conversational practice in Esperanto. We were glad to welcome a couple of new members of our community too.

Special thanks to Ed and Jack for their creative and supportive learning exercises.

We’ll announce our 2020 Sabatrondo in due course.


Dankon al ĉiuj, kiuj venis al nia studtago la 14an de septembro. Ĉirkaŭ dekduo de ni kunvenis lastan monaton en Lockerbie por tago de studado, lernado kaj konversacia praktiko en Esperanto. Ni ĝojis bonvenigis du novajn membrojn de nia komunumo ankaŭ.

Specialan dankon al Ed kaj Jack por siaj kreemaj kaj subtenemaj lern-ekzercoj.

Ni anoncos nian 2020-Sabatrondon poste.

Welcome to our new site! | Bonvenon en nia nova retejo!

An introduction to our new website. | Enkonduko al nia nova retejo.

We’re delighted to launch the new version of our website. We hope you like it!

Our new site gives you the opportunity to subscribe to our latest news by email, so please sign up using the form in the sidebar and you will get all new posts direct to your inbox.

We are still tidying up some of the last details on the site, and everything should be in order soon. For now, as you browse, you might find missing information, broken links, errors, or something else. If you do, please tell us or comment below and we will gladly fix it.


Ni ĝojas anonci la novan version de nia retejo. Ni esperas ke vi ŝatas ĝin!

Nia nova retejo ebligas abonadon al niaj lastatempaj novaĵoj per retpoŝto, ĉiujn novajn afiŝojn rekte al via enirkesto.

Ni ankoraŭ ordigadas kelkajn lastajn detalojn en la retejo, kaj ĉio enordos baldaŭ. Nune, dum vi retumas, vi eble trovos mankan informon, rompatajn ligilojn, erarojn, aŭ ion alian. Se jes, bonvolu diri al ni aŭ komentu sube kaj ni feliĉe fiksos ĝin.