News | Novaĵoj

Another April event | Plia aprila evento

Further to the two events we previously announced, we’re delighted to add another online event organised by our St Andrews group.

On Tuesday 21st April at 3pm, University of Manchester anthropologist Guilherme Fians will present on Zoom on his area of research into Esperanto, with the following theme:

“We have never been universal: Speaking Esperanto as a political practice in France.”

Join the Zoom meeting here: https://us02web.zoom.us/j/524095176

This will be in addition to the talk by Hugh Reid, Editor of ‘Esperanto en Skotlando’, on Esperanto in Scotland (both the movement and the magazine), which is on Tuesday 5th May at 3pm. To join this talk please email a request to Manuela Burghelea.

Both events should last about an hour and a half, including time for questions and discussion. They will both be in English, so will be ideal opportunities for non-Esperantists to find out more about different facets of our unique global movement.

And don’t forget our informal chat by Zoom next Tuesday, 14th April at 7.00pm. Esperantists of all abilities and locations are very welcome. We’ll be chatting mostly in Esperanto but English will be used from time to time to help learners. Details of that are in the event page on MeetUp.

And, as ever, up to date information on our events are in our calendar and social media.


Krom la du eventoj antaŭe anoncitaj, ni ĝojas aldoni plian retan eventon organizatan de nia St Andrews grupo.

Mardon la 21an de aprilo je la 3a ptm, antropologo de la Universitato de Manĉestro Guilherme Fians prezentos per Zoom pri sia fako de esploro pri Esperanto, laŭ la jena temo:

“Ni neniam estis universalaj: Parolantaj Esperanton kiel politika ago en Francio.”

Aliĝu tie ĉi: https://us02web.zoom.us/j/524095176

Ĉi tiu aldoniĝos al la prelego de Hju Rid, Redaktoro de ‘Esperanto en Skotlando’, pri Esperanto en Skotlando (kaj la movado kaj la revuo), kiu okazos mardon la 5an de majo je la 3a ptm. Por aliĝi al tiu ĉi prelego sendu retmesaĝan peton al Manuela Burghelea.

Ambaŭ eventoj ŝajne daŭros ĉirkaŭ horon kaj duonon, inkluzive de tempo por demandoj kaj diskuto. Ili ambaŭ estos en la angla, do estas perfektaj ŝancoj por neesperantistoj lerni pri pli diversaj aspektoj de nia unika tutmonda movado.

Kaj ne forgesu nian neformalan babilon per Zoom la sekvontan mardon, la 14an de aprilo je la 7a ptm. Esperantoparolantoj de ĉiuj niveloj kaj lokoj estos tre bonvenaj. Ni babilos plejmulte en Esperanto sed la angla uziĝos de tempo al tempo por helpi lernantojn. Detaloj prie estas en la event-paĝo en MeetUp.

Kaj, kiel ĉiam, ĝisdata informo pri niaj eventoj troviĝas en nia kalendaro kaj sociaj retoj.

April and May online events | Aprila kaj maja retaj eventoj

It was great to get a bunch of speakers from across Scotland – and beyond – together for an online chat this week.

In the face of the global shutdown, it’s nice to know that Esperanto can still bring people together!

We are planning more chats and lectures in the coming weeks. We aim to have another informal chat on the evening of Tuesday 14th April, and then on Tuesday 5th May our St Andrews group has organised a talk (in English) about the Esperanto movement in Scotland.

More details about both these events, and how to join them online, will be posted soon.

Everyone will be welcome – from any Esperanto ability and any location in the world!


Estis mirinde kunigi aron de parolantoj de trans Skotlando – kaj preter – por reta babilo ĉi-semajnon.

Fronte al la monda fermiĝo, estas bone scii ke Esperanto povas ankoraŭ kuntiri homojn!

Ni planas pli da babiloj kaj prelegoj dum la venontaj semajnoj. Ni celas okazigi alian neformalan babilon je la vespero de mardo la 14a de aprilo, kaj poste mardon la 5an de majo nia St Andrews grupo organizis babilon (en la angla) pri la Esperanto movado en Skotlando.

Pli da detaloj pri ambaŭ eventoj, kaj kiel aliĝi, ni afiŝos baldaŭ.

Ĉiuj bonvenos – el ĉia Esperanto-kapablo kaj el ĉia loko en la mondo!

Online chat on Tuesday | Reta babilo mardon

Following the recent cancellation of all our in-person meetings, our Edinburgh speakers are excited to host the first of hopefully many online chats for Esperantists in Scotland.

To join the chat, visit this link on our MeetUp page. On the day of the meeting there’ll then be a link to a meeting on video-conferencing website Zoom. From there you can either join through the Zoom app (which you’ll need to download) or you can just join through your browser. Make sure you have a functioning microphone and speakers!

It will take place on Tuesday evening of this week – the 24th of March – between 7.00pm and 9.00pm. It will be a very informal conversation session, so bring a drink and enjoy a chance to practice your Esperanto from the comfort of your own home.

If you’re a beginner or learner, don’t worry – you’re very welcome too! Feel free to ask questions in English if you’re unsure about anything, as there will be experienced speakers there who can help.

Contact us with any questions.


Post la lastatempa nuligo de ĉiuj el niaj personaj renkontiĝoj, niaj edinburgaj parolantoj ekscitiĝas gastigi la unua el espereble multaj retaj babiloj por esperantistoj en Skotlando.

Por aliĝi al la babilo, vizitu ĉi tiun ligon en nia MeetUp-paĝo. La tagon de la renktontiĝo estos ligo al renkontiĝejo en video-konferenca retejo Zoom. De tie vi povos aŭ aliĝi per la Zoom apo (kiun vi bezonos elŝuti) aŭ vi povos simple aliĝi per via retumilo. Certigu ke vi havas funkcian mikrofonon kaj aŭskultilon!

Ĝi okazos lundon vespere ĉi tiun semajnon – la 24an de marto – inter la 7a ptm kaj la 9a ptm. Ĝi estos tre neformala konversacia sesio, do alportu trinkon kaj ĝuu ŝancon por praktiki vian Esperanton en la komforto de via hejmo.

Se vi estas komencanto aŭ lernanto, ne zorgu – vi tre bonvenos ankaŭ! Estu libera fari demandojn en la angla se vi malcertas pri io, ĉar estos spertaj parolantoj tie kiu povas helpi.

Contact us with any questions.

Coronavirus | Kronviruso

As you will be aware, extreme measures are being recommended across Scotland and beyond in the light of the Coronavirus pandemic.

To play our part in this, we are sadly cancelling all our forthcoming events – both our local events around the country and our annual congress in Inverness in May. No new events will be arranged for the foreseeable future until circumstances change.

This is a difficult decision, but we want to do everything we can to discourage non-essential travel and gatherings.

We are contacting all those who have registered to our congress to arrange refunds. Our Annual General Meeting is likely to take place virtually, and we will communicate details of this soon on this website and through our social channels.

If any periods of isolation give you more time to study Esperanto there are many ways of doing this.

We are looking into some virtual gatherings for practice and chat, and we will publicise these when they are arranged.

We wish everyone safety and health in the coming weeks.


Kiel vi konscios, ekstremaj agoj rekomendiĝas trans Skotlando kaj preter pro la kronvirusa pandemio.

Por fari nian rolon en ĉi tio, ni malfeliĉe nuligas ĉiujn el niaj venontaj eventoj – kaj niajn lokajn eventojn ĉirkaŭ la lando kaj nian jarkongreson en Inverness en majo. Neniuj novaj eventoj aranĝiĝos dum la videbla estonteco ĝis cikonstancaro ŝanĝiĝos.

Ĉi tio estas malfacila decido, sed ni volas fari ĉion, kion ni povas por malkuraĝi nenecesajn vojaĝadon kaj renkontiĝojn.

Ni kontaktas ĉiujn kongres-aliĝintojn por aranĝi repagon. Nia jarkunveno eble okazos virtuale, kaj ni komunikos detalojn pri ĉi tio baldaŭ en ĉi tiu retejo kaj per niaj sociaj kanaloj.

Se iaj ajn periodoj de izoliĝo donos al vi pli da tempo por studi Esperanton estas multaj metodoj por fari ĉi tion.

Ni pripensas kelkajn virtualajn renkontiĝojn por praktikado kaj babilado, kaj ni publikigos ĉi tiujn kiam ili estos aranĝitaj.

Ni deziras al ĉiu sekurecon kaj sanon dum la venontaj semajnoj.

Details of March meetings | Detaloj de martaj renkontiĝoj

We have three events this month – two of them are next week! Here are full details.

On Tuesday 10th, our Glasgow club meets at the Quaker Meeting House. Get full details or notify us you’re coming on MeetUp or Duolingo.

On Wednesday 11th, speakers in the Inverness area are meeting for an informal chat over a drink at the Black Isle Bar. Again, notify us if you wish and find details on MeetUp or Duolingo.

Finally, our Edinburgh group meets for a chat and drink on Tuesday 24th March. We’ll have MeetUp and Duolingo event pages for that up soon.

Remember you can always find dates of events on our calendar. Speakers of all levels of Esperanto are always welcome.


Ni havos tri eventojn ĉi monaton – du el ili okazos la sekvontan semajnon! Jen plenaj detaloj.

Mardon la 10an, nia glasgova klubo renkontiĝas ĉe la Kvakerdomo. Akiru plenajn detalojn aŭ anonci ke vi venos per MeetUpDuolingo.

Merkredon la 11an, parolantojn en la Inverness lokaro renktontiĝos por neformala babilo kun drinko ĉe la Black Isle Bar. Denove, anoncu se vi volas kaj trovu detalojn per MeetUp or Duolingo.

Finfine, nia edinburga grupo renkontiĝos por babilo kaj drinko mardon la 24an de marto. Ni havos MeetUp kaj Duolingo eventpaĝojn por tio baldaŭ.

Memoru ke vi ĉiam trovos datojn de eventoj en nia kalendaro. Parolantoj de ĉiuj niveloj de Esperanto ĉiam bonvenas.

Inverness gathering in March | Inverness-renkontiĝo en marto

Our members in and around Inverness are looking to get speakers and learners together for informal conversational practice. So an event is planned for Wednesday 11th March at 7.30pm at the Black Isle Bar on Church Street. We’ve advertised the event on Duolingo too where you can see our hosts, and we’ve added it to our calendar.

Look out for the table with copies of Esperanto en Skotlando, and come along for a chat! Speakers of all abilities and none are very welcome, and we will be glad to hear about interest in future Esperanto meetings in Inverness.

The city will, of course, host our annual congress in May of this year. It has an exciting programme, and registration is open for this.


Niaj membroj en kaj ĉirkaŭ Inverness provas kunvenigi parolantojn kaj lernantojn por neformala konversacia praktiko. Do evento planiĝas por merkredon, la 11an de marto ĉe la Black Isle-Taverno sur Kirka Strato. Ni reklamis la eventon en Duolingo ankaŭ kie vi povas vidi niajn gastigojn, kaj ni aldonis ĝin al nia kalendaro.

Serĉu tablon kiu havas ekzemplerojn de Esperanto en Skotlando, kaj venu por babilo! Parolantoj de ĉia kapablo kaj nenia tre bonvenos, kaj ni ĝojos aŭdi ĉu vi interesiĝas pri estontaj Esperanto-kunvenoj en Inverness.

La urbo, kompreneble, gastigos nian jarkongreson en majo ĉi jare. Ĝi havas ekscitan programon, kaj aliĝo eblas por ĉi tio.

February and March meetings | Februaraj kaj martaj renkontiĝoj

Forthcoming meetings in Glasgow, Edinburgh… and Inverness!

We’ve got meetings in the coming weeks, so here’s some advance warning of dates to put in your diary!

On Tuesday 25th February we have the second in our new series of regular informal gatherings in Edinburgh. Following that, we meet on Tuesday 24th March, at which we will decide dates for forthcoming months. Both meetings will be at 7pm in the Guildford Arms.

Our Glasgow group next meets on 10th March at 7.30pm in the Quaker Meeting House. In a change from previous announcements, it will be a discussion evening with the theme of places everyone would like to visit. So a good chance for conversation practice!

We are also planning a get-together in Inverness later on in March – so watch out for details soon! Don’t forget our annual congress takes place in Inverness in May too.

As usual, you can get details of our events in our calendar and on our social media including MeetUp. You may also see notifications about our events on Duolingo, but more on that very soon!


Ni havas plurajn kunvenojn en la venontaj semajnoj, do jen antaŭa averto pri datoj por enmeti vian kalendaron!

Mardon la 25an de februaro ni havas la duan al nia nova serio de regulaj neformalaj renkontiĝojn en Edinburgo. Poste, ni renkontiĝos mardon la 24an de marto, ĉe kiu ni decidos datojn por venontaj monatoj. Ambaŭ kunvenoj estos le la 7a ptm en la Guildford Arms.

Nia glasgova grupo kunvenos sekvonte mardon la 10an de marto je la 7.30ptm en la Kvakera Domo. Kiel ŝanĝo de antaŭaj anoncoj, tio estos diskuttago kun temo de lokoj ĉiuj ŝatus viziti. Do bona okazo por konversacia praktiko!

Ni ankaŭ planas renkontiĝon en Inverness poste en marto – do spektu por detaloj baldaŭ! Ne forgesu ke nia jarkongreso okazos en Inverness en majo ankaŭ.

Kiel kutime, vi povas akiri detalojn de niaj eventoj en nia kalendaro kaj en niaj social retejoj, inkuzive MeetUp. Vi eble ankaŭ vidos sciigojn pri niaj eventoj en Duolingo, sed pli pri tio tre baldaŭ!

Past Glasgow and St Andrews gatherings | Pasintaj glasgovaj kaj St Andrews renkontiĝoj

Our thanks to Matheus Arantes from Brazil, who visited us last week during his spell as a volunteer with TEJO in Rotterdam.

Matheus St Andrews Feb 2020

Matheus managed three of our recent gatherings – in Edinburgh on 4th February, in St Andrews on the 10th and in Glasgow on the 11th. At the latter two he was guest speaker.

In St Andrews, Matheus spoke, as previously announced, on how Esperanto changed his life.

In Glasgow, Matheus spoke to a lively crowd at our Glasgow club.

Glasgow club Feb 2020

We’re delighted that at so many recent meetings of our local groups we’ve had a number of new learners and speakers join us, who’ve all been making great progress with their Esperanto.

We continue to reach out to new speakers through our social media, including our MeetUp page. We are also experimenting with Duolingo events and will link to our pages once details are all confirmed.


Niajn dankojn al Matheus Arantes de Brazilo, kiu vizitis nin la lastan semajnon dum lia volontula tempo kun TEJO en Roterdamo.

Matheus atingis tri el niaj lastatempaj renkontiĝoj – en Edinburgo la 4an de februaro, en St Andrews la 10an and en Glasgovo la 11an. En la lastaj du li estis gastprelego.

En St Andrews, Matheus prelegis, kiel antaŭe anoncita, pri kiel Esperanto ŝanĝis lian vivon.

En Glasgovo, Matheus prelegis al vigla amaso ĉe nia glasgova klubo.

Ni ĝojas ke ĉe tiom multaj lastatempaj kunvenoj de niaj lokaj grupoj, aliĝis al ni granda nombro da novaj lernantoj kaj parolantoj, ĉiuj el kiuj tre bone progresis esperante.

Ni ankoraŭ kontaktiĝas kun novaj parolantoj per sociaj retejoj, inkluzive nia MeetUp paĝo. Ni ankaŭ eksperimentas pri Duolingo-eventoj kaj ligos al niaj paĝoj tiam, kiam detaloj konfirmiĝos.

New regular Edinburgh gatherings | Novaj regulaj edinburgaj renkontiĝoj

We’re delighted to launch a series of regular Esperanto gatherings in Edinburgh.

Although we’ve always had get-togethers in the city from time to time, it’s been a long time since Edinburgh has been home to anything more regular.

Following a get-together in the Guildford Arms last week, we’ve decided to do something about this!

We are therefore aiming to meet in the coming months, once each month, for a pint and a bite to eat. It will be a very informal gathering, with the emphasis on conversational practice, getting to know each other, and supporting learners. Speakers of all abilities and none will be very welcome.

We’ve created a page for our Edinburgh group, which joins Glasgow and St Andrews as one of three local groups we now have operating!

Dates of our Edinburgh meetings are in our calendar and will be promoted closer to the time in further news posts and on social media.

The next one will be the 25th of February. Come and join us!


Ni ĝojas lanĉi serion de regulaj Esperanto-renkontiĝoj en Edinburgo.

Malgraŭ ni ĉiam havis kunvenojn en la urbo de tempo al tempo, estis longa tempo ĝis Edinburgo gastigis ion pli regula.

Post kunveno en la Guildford Arms la lastan semajnon, ni decidis fari ion pri ĉi tio!

Tial, ni celas renkontiĝi en la venontaj monatoj, unufojon en ĉiu monato por pindo kaj manĝeto. Ĝi estos tre neformala renkontiĝo, kun emfazo pri konversacia praktiko, konatiĝo, kaj subteno de lernantoj. Parolantoj de ĉiaj kapabloj kaj neniaj estos tre bonvenaj.

Ni kreis paĝon por nia edinburga grupo, kiu kuniĝas al Glasgovo kaj St Andrews kiel unu el tri lokaj grupoj kiuj nun okazas!

Datoj por niaj edinburgaj renkontiĝoj estas en nia kalendaro kaj reklamiĝos pli proksime al la tempo en venontaj novaĵafiŝoj kaj en sociaj retejoj.

La sekvonta estos la 25a de februaro. Venu kaj aliĝu!

How Esperanto changed my life | Kiel Esperanto ŝanĝis mian vivon

A talk by Matheus Arantes in St Andrews on Monday 10th February | Prelego de Matheus Arantes en St Andrews, lundon la 10an de februaro

Matheus lecture

As previously advertised, TEJO representative Matheus Arantes will be speaking at our Glasgow club on Tuesday 11th February.

But we are thrilled that Matheus will speak (in English) the day before in St Andrews on the theme of how Esperanto changed his life!

The event will take place on Monday 10th February 2020 in Society Room A of the students’ union at the University of St Andrews, from 6.30pm – with refreshments to follow.


Kiel antaŭe reklamite, TEJO aktivulo Matheus Arantes prelegos ĉe nia Glasgova klubo, mardon la 11an de februaro.

Sed ni ĝojegas ke Matheus prelegos (angle) la antaŭan tagon en St Andrews teme pri kiel Esperanto ŝanĝis lian vivon!

La evento okazos lundon la 10an de februaro en Societa Ĉambro A de la studenta unio ĉe la Universitato de St Andrews, ekde la 6.30ptm – kun manĝetoj poste.

February gatherings | Februaraj renkontiĝoj

We have two get-togethers so far planned around Scotland in February – with possibly others to be confirmed!

On Tuesday 4th February, Edinburgh speakers and learners will meet in the Guildford Arms from 7.00pm for an informal chat, beer and maybe a bite to eat. Everyone is welcome from the Edinburgh area and beyond. We’d love to get more regular gatherings happening in Edinburgh!

On Tuesday 11th February, our Glasgow club will hold one of its regular meetings in the Charing Cross Premier Inn from 7.30pm. We’ll be delighted to welcome back to Scotland Matheus Arantes, one of two volunteers with UEA who spoke at a recent St Andrews Esperanto meeting. Matheus will speak about the Brazilian Esperanto movement.

And don’t forget before that we have another St Andrews meeting with another Brazilian guest tomorrow, the 27th of January!

Details of all our meetings, as ever, can be found in our calendar. We do hope to welcome speakers of all abilities. Please contact us with any questions about these meetings. And don’t forget our congress is open for registration!


Ni havos du renkontiĝojn ĝisnune planitajn ĉirkaŭ Skotlando en Februaro – kun eble aliaj konfirmotaj!

Mardon la 4an de februaro, edinburgaj parolantoj kaj lernantoj kunvenos en Guildford Arms ekde la 7a ptm por neformala babilo, biero kaj eble manĝeto. Ĉiuj bonvenas el la edinburga lokaro kaj preter. Ni amus okazigi pli regulajn kunvenojn en Edinburgo!

Mardon la 11an de februaro, nia glasgova klubo okazigos unu el siaj regulaj kunvenoj en la Charing Cross Premier Inn ekde la 7.30a ptm. Ni ĝojos rebonvenigi en Skotlandon Matheus Arantes, unu el du volontuloj de UEA kiuj prelegis ĉe lastatempa Esperanto-renkontiĝo en St Andrews. Matheus prelegos pri la brazila Esperanto-movado.

Kaj ne forgesu antaŭ ol tio ke ni havos alian renkontiĝon en St Andrews kun alia brazila gasto morgaŭ, la 27an de januaro!

Detaloj pri ĉiuj el niaj kunvenoj, kiel ĉiam, troviĝos en nia kalendaro. Ni ja esperas bonvenigi parolantojn de ĉiuj kapabloj. Bonvolu kontakti nin kun iaj ajn demandoj pri ĉi tiuj renkontiĝoj. Kaj ne forgesu ke nia kongreso pretas por aliĝado!

Happy Burns Night! | Feliĉan Burns-Nokton!

Today is Burns Night – a celebration of the famous Scots poet Robert Burns, held each year on his birthday of 25th January.

Burns Nights usually involve the eating of haggis, the drinking of whisky, and the recital of some of Burn’s poetry.

One of the features of the evening is the “Address to a Haggis”, written by Burns as an ode to the traditional Scottish dish, a savoury pudding that includes lamb, oatmeal and spices.

The great Scottish Esperanto poet and writer, William Auld, translated the Address to a Haggis into Esperanto.

You can find it in Scots and English here, but below we offer Auld’s version. Happy Burns Night!


Hodiaŭ estas Burns-Nokto – celebro pri la fama skota poeto Robert Burns, okazige ĉiun jaron je lia naskiĝtago de la 25a de januaro.

Burns-Noktoj kutime enhavas hagis-manĝadon, viski-drinkadon, kaj la deklamon de kelkaj el la poeziaro de Burns.

Unu el la elstaraĵoj de la vespero estas la “Alparolo al Hagiso”, verkata de Burns kiel odon al la tradicia skota plado, sala pudingo kiu enhavas ŝafidaĵon, avenmuelaĵon kaj spicojn.

La bonega skota Esperanto-poeto kaj verkisto, William Auld, tradukis la Alparolo al Hagiso en Esperanton.

Vi povas trovi ĝin en la skota kaj la angla ĉi tie, sed sube ni ofertas la version de Auld. Feliĉan Burns-Nokton!


Feliĉ’ al via vango grasa,
ĉef-ĉefo de la klan’ kolbasa!
Vi staras nepre plej altrasa
ĉe l’ tripa trupo,
inda je dankopreĝ’ ekstaza,
sen ĉia dubo!

Vi pompas sur knaranta plado
kvazaŭ distanca montfasado
(via palis’ al muelrado
servus por kejlo!)
dum ora suk’ tra l’ haŭtoglato
ŝvitas en perlo!

Jen, klingon viŝas la kampulo
kaj tranĉas vin tra l’ ventrobulo
faklerte, kvazaŭ manipulo
de ŝpat’ en foso;
kaj krevas riĉoj en disrulo
el la koloso!

Tuj la kuleroj ĉerpas vete.
Ĉiu por si! Nur plu, impete!
Ĝis ĉiu ventro, ŝvel-gravede,
krizon produktas;
kaj la maljuna patro, cede,
“Dankatu!” ruktas.

Ĉu iu, super sia kaĉo,
franca raguo, aŭ gulaŝo,
aŭ ranca mikso, kies maĉo
porkinon naŭzus!
– ĉe jena plado, kun grimaco
hezite paŭzus?

Lin vidu – povran! – ĉe l’ dieto:
Kaduka ombro de skeleto!
La kruro estas nur pajleto,
la brako feblas.
Ja, lukti sange kun impeto
al li ne eblas!

Sed hagis-manĝa bubo jenas!
Sub lia paŝ’ la tero tremas.
Se li en pugno glavon prenas,
tuj kun atakoj
Li brakojn, krurojn, kapojn semas
per falĉohakoj!

Ho vi, supera Prizorganto,
fonto de l’ homa provianto,
mizerajn saŭcojn al Skotlando
ho ne proponu!
Sed, por dankem’ de l’ tuta bando,
hagison donu!

More about our congress speaker | Pli pri nia kongresa preleganto

Introducing our SKE 2020 guest speaker, Robert Nielsen. | Enkondukante nian SKE 2020 gastpreleganton, Robert Nielsen.

It’s only four months until our 2020 Scottish Esperanto Congress in Inverness in May. Our annual congress is the highlight of our year as an association and one of the longest-running Esperanto congresses in the world – 2020 will be our 115th!

Registration is open and there’s plenty information on our congress pages about the event and our venue in Inverness.

We will be welcoming TEJO committee member and noted Esperanto blogger Robert Nielsen from Dublin, Ireland, as our guest speaker.

Robert will be speaking on three themes across the weekend that will echo with current debates in modern Scotland and with the experiences of Esperanto learners and beginners in our country:

  • Why don’t the Irish speak Irish?
  • How to become immersed in the world of Esperanto.
  • Will Brexit cause the union of Ireland?

Robert is an engaging, thoughtful and often controversial commentator on Esperanto and wider matters, and as one of the most notable young voices in our global movement his contributions to our congress promise to get us all talking and thinking!

And don’t forget, besides Robert’s talks we are keen to receive suggestions for “lightning talks”. So get thinking about whether you could present for around five minutes on anything you like – your hobbies or opinions, books you’ve read, your view of Esperanto, your progress as a learner, or anything you think would be interesting! It’s only five minutes so an ideal chance to practice speaking Esperanto publicly if you’ve never done so before.

You can submit an idea for a lightning talk when you register or contact us separately at any time.

We look forward to seeing you in Inverness in May!


Restas nur kvar monatoj ĝis nia 2020 Skota Kongreso de Esperanto en Inverness en majo. Nia jarkongreso estas la elstaraĵo de nia jaro kiel asocio kaj unu el la plej longstaraj Esperanto-kongresoj en la mondo – 2020 estos nia 115a!

Aliĝo estas aperta kaj estas diversaj informoj en niaj kongres-paĝoj pri la evento kaj nia ejo en Inverness.

Ni bonvenigos TEJO-komitatanon kaj notindan Esperanto-blogiston Robert Nielsen el Dublino, Irlando, kiel nian gastpreleganton.

Robert prelegos pri tri temoj trans la semajnfino kiuj eĥos kun nuntempajn debatojn en moderna Skotlando kaj kun la spertoj de Esperanto-lernantoj kaj komencantoj en nia lando:

  • Kial irlandanoj ne parolas irlandlingve?
  • Kiel enprofundiĝi al Esperantujo
  • Ĉu Briteliro kaŭzos la unuiĝon de Irlando?

Robert estas engaĝa, pensplena kaj ofte polemika komentanto pri Esperanto kaj pli vastaj aferoj, kaj kiel unu el la plej notindaj junaj voĉoj en nia transmonda movado liaj kontribuoj al nia kongreso promesos paroligi kaj pensigi nin!

Kaj ne forgesu, apud la prelegoj de Robert ni entuziasmas ricevi sugestojn por “fulmprelegetoj”. So ekpensu pri ĉu vi povus prezenti dum ĉirkaŭ kvin minutoj pri io ajn, kion vi volas – viaj ŝatokupoj aŭ opinioj, libroj kiujn vi legis, via vidpunkto pri Esperanto, via progreso kiel lernanto, aŭ io ajn kion vi pensas estos interesa! Ĝi estas nur kvin minutoj do perfekta okazo por praktiki paroli Esperanton publike se vi neniam tiel antaŭ faris.

Vi povas submeti ideon por fulmprelegeto tiam, kiam vi aliĝoskontaktu nin aparte iam ajn.

Ni antaŭĝojas vidi vin en Inverness en majo!

Help plan an international congress in Scotland | Helpu plani internacian kongreson en Skotlando

ILEI is coming to Scotland in 2021! | ILEI venos al Skotlando en 2021!

Volunteers are being sought to help with the holding in Scotland of a major Esperanto event in 2021.

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (the International League of Esperanist Teachers) is considering the possibility of holding its annual congress in Edinburgh in 2021 – probably in the week before the World Congress takes place in Belfast!

ILEI is committed to the furtherance of Esperanto in education, and links Esperantist educationalists from across the world to discuss and develop the teaching of our language. They also organise events and publications. There is more about ILEI on their website and on the English and Esperanto Wikipedias.

To assist the development of the idea of the 2021 ILEI congress coming to Edinburgh, we’re appealing for members and speakers in Scotland who would be interested in forming a local committee to help out at our end of arrangements. If you have any interest or expertise in education or events, whether within the Esperanto world or not, all the better!

To discuss further, please contact us.


Volontuloj estas serĉataj por helpi pri la okazigo en Skotlando de grava Esperanto-evento en 2021.

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj pripensas la eblecon okazigi sian jarkongreson en Edinburgo en 2021 – verŝajne en la semajno antaŭ kiam la Universala Kongreso okazos en Belfasto!

ILEI celas la progresigon de Esperanto en edukado, kaj ligas esperantistajn edukistojn el la tuta mondo por diskuti kaj disvolvigi la instruadon de nia lingvo. Ĝi ankaŭ organizas eventojn kaj publikaĵojn. Troviĝas pli pri ILEI en ĝia retejo kaj en la angla kaj esperanta Vikipedioj.

Por helpi la evoluigon de la ideo de la 2021 ILEI-kongreso venonta al Edinburgo, ni petas por membroj kaj parolantoj en Skotlando kiuj interesus krei lokan komitaton por helpi pri nia flanko de aranĝoj. Se vi havas intereson aŭ sperton pri edukado aŭ eventoj, ĉu en la Esperanto-mondo aŭ ne, des pli bone!

Por plu diskuti, bonvolu kontakti nin.