Kongresaj Informoj/ Congress Information

Kongresejo/ Congress Venue – Station Hotel, Aberdeen, AB11 6GN Hotela retejo/ Hotel Webpage

La kongreso estas en Aberdeen, kaj laste en Aberdeen en 1948. Kongresanoj havos iom da libera tempo por esplori la ‘Granita Urbo’. //The congress is in Aberdeen, having last been in Aberdeen in 1948. Participants will some some free time to explore the “Granite City” Pri Aberdeen

Datoj/ Dates – vendredo 31a majo, ekde la 17a30 ĝis dimanĉo 2a junio (oficiale je la 16a30) – Friday 31st May from 17:30 until Sunday 2nd June (officially until 16:30)

Provizora programo/ Provisional programme – provizora programo/ provisional programme (ligas al google sheets/ google sheets link)

Alvenebloj/ How to get here – La hotelo estas trans la strato de kaj la trajnstacio kaj la busstacio. Aberdeen estas ligita al aliaj skotaj urboj per trajnoj kaj busoj. Ankaŭ eblas flugi al la flughaveno, kaj tiam prenu trajnon aŭ buson ĝis la urbcentro. // The hotel is across the road from both the train and bus stations. Aberdeen is linked to other Scottish cities by train and coach. It is also possible to fly, and then take a train or bus to the city centre.

Kie tranokti/ Where to stay – Oni povas tranokti en la hotelo mem. Ili tenas por ni 8 ĉambrojn (baza, duopa ĉambro), kontraŭ la jenaj kostoj: vendreda nokto £80, sabata nokto £80, dimanĉa nokto £70. Se vi volus tranokti ĉe la kongreseja hotelo, bonvole sciigu nin aŭ per via aliĝilo aŭ retmesaĝe. Bonvole indiku kiujn noktojn vi volas mendi. Alternative, ĉar la kongresejo estas en la vera kerno de la urbo, multaj hoteloj estas atingeblaj de ĝi. // You can stay in the hotel itself. They have reserved 8 rooms for us (standard double room), at the following prices: Friday night £80, Saturday night £80, Sunday night £70. If you wish to stay in the congress hotel, please inform us on your registration for or by email. Please indicate which nights you would like to book. Alternatively, as the congress venue is in the true core of the city, many hotels are reachable from it. duopa ĉambro / double room

Nia gastpreleganto/ Our guest speaker – Heather Eason estas denaska esperantistino kiu loĝas en Kardifo, Kimrio, kaj prizorgas la esperantan klubon de la urbo. Ŝi estas profesie trandukisto de la franca, la kimra kaj esperanto. // Heather Eason is a native speaker of Esperanto, who lives in Cardiff, Wales, and organises the esperanto club in the city. She is a professional translator of french, welsh and esperanto. Esperanto en Kardifo

Sabata Ekskurso/ Saturday Excursion – La tradicia posttagmeza ekskurso estos al Stonehaven. Kongresanoj prenos trajnon (nur 10 minutoj) ĝis Stonehaven, tiam eblas elekti aŭ liberan restadon en Stonehaven, beleta marborda urbo, aŭ iri al la fama Kastelo Dunnottar. // The traditional afternoon excursion will be to Stonehaven. Participants will take a train (only 10 minutes) to Stonehaven, then can choose between staying in Stonehaven, free time in a charming seaside town, or going to the famous Dunnottar Castle. Kastelo Dunnottar Pri Stonehaven

Sabata Bankedo/ Saturday Banquet – Nia bankedo estos en la restoracio de nia kongresejo. Ni kune festu kaj manĝu. Ni petas antaŭpagon kontraŭ £10. // Our banquet will be in the restaurant of our congress venue. Let us celebrate and eat together. We ask for a deposit of £10. Menuo

Jarkunsido de la Skota Esperanto Asocio / AGM of the Scottish Esperanto Association – Tiu ĉi grava programero estos dimanĉon matene. // The AGM will be on Sunday morning

Post-kongresaj aferoj/ Post congress things – La oficiala fermo de la kongreso estos dimanĉon posttagmeze. Por tiuj, kiuj ne tuj foriros, ni prizorgos kelkajn post-kongresaj aferoj. Ni havos kunan manĝon (dimanĉon vespere) kaj ekskursetos lundon matene. La lokoj de kaj la manĝo kaj la ekskurso estas decidotaj. // The official end of the Congress will be on Sunday afternoon. For those who will not immediately leave Aberdeen, we will arrange some post-congress activities. We will have a group meal (Sunday evening) and a small excursion on Monday morning. The locations of both the meal and the excursion are still to be decided.

Pagado/ Payment – Bonvole pagu la plenan kongreskotizon en nian bankan konton. Nepre citu “119aSKE” kaj vian nomon. // Please pay the full registration fee into our bank account. Please quote “119aSKE” and your name. Bank of Scotland plc; Sort Code 80-05-64; Account Number 00871939; BIC: BOFSCGB21375; IBAN: GB91 BOFS 8005 6400 8719 39.