Glasgova Klubo – Novembro 2020

La Glasgova klubo renkontiĝos (rete) je mardo 2020-11-10. La temo estos “Libravole” – prepariĝu dum (maksimume) 5 minutoj pri libro, kiun vi lastatempe legis. Detaloj pri la renkontiĝo aperos ĉi tie baldaǔ. Por ricevi la ligilon sendu peton al hju_rid@yahoo.co.uk.

The Glasgow club will meet (online) on Tuesday 2020-11-10. The theme will be “Libravole” – prepare to talk for (max) 5 minutes about a book you’ve read recently. Details about the meeting will appear here soon. To get the link send an email to hju_rid@yahoo.co.uk.

Glasgova Ret-Rekontiĝo por Julio: Ni Ludu Tabuon en Esperanto (2020-07-14)

Ni ludos tabuon en Esperanto je mardo la 14a de julio. Trovu la detalojn por la Zoom-kunsido en Telegram.

Se vi ne jam konas la regulojn, jen resumo:

Vi ricevos liston de vortoj, kiujn vi devos iel difini por ke la aliaj ludantoj diveni ilin. La defio: ĉiun vorton akompanas kvin “tabuaj vortoj”, kiujn vi ne rajtas uzi en viaj difinoj – kaj vi havos tempolimon.

Poentojn ricevos vi kaj la diveninto por ĉiu ĝuste divenita vorto. Sed la vera celoj estas amuziĝi kaj lerni novajn vortojn…

[We’ll play Taboo in Esperanto in the July meeting of the Glasgow Club – the meeting details are in the Telegram group; beginners are welcome, but might struggle to play actively – but we guarantee you’ll learn some new words!]

We’re on Telegram! | Ni estas en Telegram!

As part of our desire to help Esperantists in Scotland to keep in touch, we’ve set up a group on Telegram.

Telegram is a messaging service not unlike WhatsApp that allows people to chat together in groups, and there are several Esperanto-related groups. It has the advantage of working on smartphones, tablets and desktop computers.

Our chat is likely to be mostly about SEA’s activities and events and connecting speakers across Scotland, but it’ll also be a good place to get help with learning the language, so everyone’s welcome to join the group!

You can find more about Telegram on its website, including links to its apps, and our group is here.


Kiel parto de nia deziro helpi esperantistojn en Skotlando kontaktiĝi, ni kreis grupon en Telegram.

Telegram estas mesaĝilo ne malsimila ol WhatsApp kiu permesas homojn babili kune en grupoj, kaj estas pluraj pri-Esperantaj grupoj. Ĝi havas avantaĝo de funkciado en saĝtelefonoj, platkomputiloj kaj tablaj komputiloj.

Ni babilado verŝajne plejparte temas pri la agado kaj eventoj de EAS kaj kunligado de parolantoj trans Skotlando, sed ĝi ankaŭ estos bona loko por serĉi helpon en lernado de la lingvo, do ĉiuj bonvenas aliĝi al la grupo!

Vi povas malkovri pli pri Telegram en ĝia retejo, inkluzive ligilojn al ĝiaj apoj, kaj nia grupo estas ĉi tie.

Our 2020 congress | Nia 2020 kongreso

A summary of our 115th Scottish Congress of Esperanto, held online on Saturday 30th May 2020 | Resumo de nia 115a Skota Kongreso de Esperanto, okaze rete sabaton la 30an de majo 2020

Thanks to everyone who registered for and attended our congress on Saturday this past weekend. It was a tremendous event, and historic for being our first-ever online congress!

The online format gave us a few technical problems, for which we apologise, but thanks to the Coronavirus we are all still learning about this strange new world, and look forward to smoother events in future.

One advantage of being online was the ability for Esperantists from across the world to join us – over sixty people registered from more than twenty different countries in five continents!

Manuela Burghelea

How appropriate it was, then, that our two speakers helped to set Scotland and Esperanto in a truly global context. We’re enormously indebted to Manuela Burghelea and Race MoChridhe for their presentations.

Manuela shared something of the research she and others are undertaking into the transnational history of Esperanto at the University of St Andrews. Then US-based academic, linguist and editor Race gave an American view of Scotland, its languages, history and culture, and talked more about his planned book about Scotland’s Esperanto movement.

Race MoChridhe

Both presentations generated plenty of discussion, and although we were unfortunately unable to record them digitally we do hope this is not the end of our association’s links with and learning from Manuela’s and Race’s unique perspectives.

Our afternoon finished up with our Annual General Meeting, at which our new committee was elected, and it was followed by wonderful conversation with our guests from across the world about our country, our language(s!) and our movement.

Congress guests are welcome to keep in touch with us and subscribe to our news for further updates (see the sidebar). Given our use of online spaces to meet will continue at least for the few coming months, we’d warmly welcome back our international guests to our future events.

And of course we will welcome back everyone – hopefully in person – to Inverness for our 116th congress! We’re delighted to report that our committee agreed, following the cancellation of our Inverness congress this year, to keep those plans for 2021. Find out more about that on our congress page.


Dankon al ĉiuj, kiuj aliĝis al kaj partoprenis en nia kongreso sabaton pastintsemajnfine. Ĝi estis grandega evento, kaj historia kiel nia unua iam ajn reta kongreso!

La reta aranĝo donis al ni kelkajn teĥnikajn problemoj, por kiuj ni pardonpetas, sed dankon al la kronviruso ni ĉiuj ankoraŭ lernas pri ĉi tiu stranga nova mondo, kaj ni antaŭvidas pli glatajn eventojn estontece.

Unu avantaĝo de kongresumi rete estis la aliĝo de esperantistoj de trans la mondo – pli ol sesdek homoj aliĝis el pli ol dudek diversaj landoj en kvin kontinentoj!

Manuela Burghelea

Kiel taŭga, tiam, ke niaj du prelegantoj helpis lokigi Skotandon kaj Esperanton en vere transmonda kuntekstro. Ni profunde ŝuldis al Manuela Burghelea and Race MoChridhe por iliaj prezentaĵoj.

Manuela dividis iom da la esplorado kiun ŝi kaj aliuloj entreprenas pri la transnacia historio de Esperanto ĉe la Universitato de St Andrews. Poste, Usono-lokita akademiano, lingvisto kaj redaktoro Race donis usonan vidpunkton pri Skotlando, ĝiaj lingvoj, historio kaj kultoro, kaj parolis plu pri lia planita libro pri la skota Esperanto-movado.

Race MoChridhe

Ambaŭ prezentaĵoj farigis multe da diskuto, kaj kvankam ni bedaŭrinde kapablis registri ilin ni esperas ke ĉi tio ne estas la fino de la ligoj kun kaj lernado de la unikaj perspektivoj.

Nia posttagmezo finiĝis kun nia jarkunveno, ĉe kiu nia nova komitato elektiĝis, kaj sekvis mirinda konversacio kun niaj gastoj de trans la mondo pri nia lando, nia(j) lingvo(j!) kaj nia movado.

Kongresaj gastoj bonevas ankoraŭ kontaktiĝi kun ni kaj aboni al niaj novaĵoj por pluaj ĝisdatigoj (vidu la flankbaron). Ĉar nia uzado de retaj spacoj por renkontiĝi daŭros almenaŭ dum al venontaj kelkaj monatoj, ni varme rebonvenigos niajn internaciajn gastojn al niaj venontaj eventoj.

Kaj kompreneble ni rebonvenigos ĉiujn – espereble persone – al Inverness por nia 116a kongreso! Ni ĝojas raporti ke nia komitato konsentis, post la nuliĝo de nia Inverness-kongreso ĉi jaron, teni tiujn planojn por 2021. Malkovru pli pri tio en nia kongres-paĝo.

Our congress programme | Nia kongresa programo

It’s just three days until the 115th Scottish Congress of Esperanto, which takes place by Zoom.

We’ve already introduced our two esteemed speakers for next week, we have registered people from across Scotland beyond, and we’re now pleased to announce our final programme for the event, which you can find on our updated congress page.

Our congress will be a short affair – from 2pm to 5pm – but packed with opportunities for lots of discussion about the Esperanto community, and our two guest speakers are sure to inform and inspire about research into our language and community and Scotland’s place within it.

We will finish the afternoon with our Annual General Meeting at 4pm, to which all our members will be welcome. Elections will be held for next year’s committee, so if you’re a member of our association please do think about if you would like to help with running our association by joining the committee.

Around an hour before the start of the congress, we will email all those who have registered with a link to enter the event. So you can still register up until that point, and can do so on the congress page.

We hope to see you on Saturday 30th May at 2pm!


Restas nur tri tagoj ĝis la 115a Skota Kongreso de Esperanto, kiu okazos per Zoom.

Ni jam enkondukis niajn du estimatajn prelegantojn por la sekvonta semajno, ni havas aliĝintojn de trans Skotlando kaj preter, kaj nun plaĉas al ni anonci nian netan programon por la evento, kiun vi povas trovi en nia ĝisdatigata kongresa paĝo.

Nia kongreso estos mallonga afero – de la 2a ptm ĝis la 5a ptm – sed plena de ŝancoj por multe da diskuto pri la Esperanto-komunumo, kaj niaj du gastprelegantoj certe informos kaj inspiri pri esplorado pri nia lingvo kaj komunumo kaj la ena rolo de Skotlando.

Ni finos la posttagmezon per nia jarkunveno je la 4a ptm, al kiu ĉiuj el niaj membroj estos bonvenaj. Balotoj okazos por la sekvontjara komitato, do se vi estas membro de nia asocio bonvolu pripensi se vi volus helpi la mastrumado de nia asocio per aliĝi al nia komitato.

Ĉirkaŭ unu horo antaŭ ol la komenco de la kongreso, ni retmesaĝos ĉiujn, kiuj aliĝis kun ligilo por eniri la eventon. Do vi ankoraŭ povos aliĝi ĝis tiam, kaj povas tion fari en la kongresa paĝo.

Ni esperas vidi vin sabaton, la 30an de majo je la 2a ptm!

Video of our May lecture | Filmeto de nia maja prelego

Thanks to Ed Robertson, one of our committee, who lectured last week about “time”, in an interesting multifaceted presentation organised by our Glasgow club. We were glad to have an audience that extended beyond Glasgow – and indeed beyond Scotland. Ed spoke about various themes including our history as an association, time travel, the butterfly effect and light speed.

You can watch the lecture below.


Dankon al Ed Robertson, unu el nia komitato, kiu prelegis la lastan semajnon pri “tempo”, en interesa multfaceta prezentaĵo organizata de nia glasgova klubo. ni ĝojis havi spektantaron kiu eltendiĝis preter Glasgovo – kaj fakte preter Skotlando. Ed priparolis diversajn temojn inkluzive nian historion kiel asocio, tempoveturadon, la papilioefikon kaj lumrapideco.

Vi povas spekti la prelegon sube.


Time for a talk | Tempo por prelego

Our Glasgow club is organising an event on Tuesday night! | Nia glasgova klubo organizos eventon, mardon vespere!

Our Glasgow club is pleased to announce a talk on Tuesday evening, the 12th of May (so this week!) at 7.30pm. SEA committee member and contributor to the Esperanto Duolingo course Ed Robertson will deliver a talk (in Esperanto) on the concept of Time – something perhaps we all have a bit more of these days!

The meeting will, like all our lockdown events, take place on Zoom. Everyone is welcome. If you’d like to come along, please fill out the form below and we will send you the link about an hour before the event.


Nia glasgova klubo feliĉas anonci prelegon mardon vespere, la 12an de majo (do ĉi-semajnon!) je la 7.30ptm. EAS-komitatano kaj kontribuanto al la Esperanto-kurso en Duolingo Ed Robertson faros prelegon (Esperante) pri la koncepto de Tempo – kaj ni eble ĉiuj havas iom pli da tio lastatempe!

La kunveno okazos, kiel ĉiuj el niaj trudizoliĝaj eventoj, en Zoom. Ĉiuj bonvenos. Se vi volus veni, bonvolu plenigi la formularon sube kaj ni sendos al vi la ligilon ĉirkaŭ unu horo antaŭ la evento.


Registration

We require your name and email address to ensure that the meeting is secure and only open to those who registered. Your details will be used and retained only for the purposes of contacting you about our meeting on Tuesday 12th May.

Aliĝado

Ni bezonas viajn nomon kaj retpoŝtadreson por certigi ke la evento estas sekura kaj aperta nur al tiuj, kiuj aliĝas. Viajn detalojn ni uzos kaj tenos nur por kontakti vin pri nia evento, mardon la 12an de majo.

* Required | Bezonate
* Required | Bezonate
Not required, but for our interest! | Ne bezonate, sed por nia intereso!
Please tick if you regard yourself as not (yet!) fluent in Esperanto. This will allow us to ensure appropriate support to you during the meeting. Please leave blank if you regard yourself as fluent. | Bonvolu streki se vi priskribas vin kiel ne (ankoraŭ!) fluan en Esperanto. Ĉi tio permesos nin certigi taŭgan subtenon al vi dum la kunveno. Bonvolu nestreki se vi priskribas vin kiel fluan.
Please let us know if you have any special requirements or if we can do anything to help you fully access our meeting. | Bonvolu diri al ni se vi havas specialajn bezonojn aŭ se ni povas fari ion por helpi vin plene partopreni nian kunvenon.

Our first online congress! Nia unua reta kongreso!

Following the cancellation of our congress in Inverness this year, the association has decided to hold an online congress instead!

We’ll meet between 2pm and 5pm on Saturday 30th May 2020, and warmly welcome any Esperantists – learners or fluent speakers – from anywhere in the world.

It’ll be a chance for us to chat together, hold our Annual General Meeting, and also hear from two special guest speakers we are really honoured to have.

Manuela Burghelea, from the Esperanto research team at the University of St Andrews, and Race MoChridhe, who is working on a book on the Scottish Esperanto movement, will speak to us about their research into the culture and community of Esperanto.

We’ll share more information between now and then, but in the meantime please visit our congress page where you can find out more and register.


Post la nuligo de nia kongreso en Inverness ĉi jare, la asocio decidis okazigi retan kongreson anstataŭ!

Ni renkontiĝos inter la 2a ptm kaj la 5a ptm sabaton la 30an de majo, kaj kore bonvenos ĉiujn ajn Esperantistojn – lernantojn aŭ fluajn parolantojn – de ie ajn en la mondo.

Ĝi estos ŝanco por babili kune, okazigi nian jarkunvenon, kaj ankaŭ aŭdi du specialajn gastprelegantojn kiujn ni tre honoriĝas ricevi.

Manuela Burghelea, de la Esperanto-esplorada teamo ĉe la Universitato de St Andrews, kaj Race MoChride, kiu verkas libron pri la skota Esperanto-movado, prelegos al ni pri siaj esploroj en la kulturon kaj komunumon de Esperanto.

Ni afiŝos pli da informo inter nun kaj tiam, sed intertempe bonvolu viziti nian kongresan paĝon kie vi povos malkovri pli kaj aliĝi.

Lecture on the Scottish movement | Prelego pri la skota movado

Many thanks to all who joined our event on Zoom from across the world earlier this week, where Hugh Reid, one of our committee and the editor of our magazine Esperanto en Skotlando, gave a fascinating talk on the Scottish Esperanto movement throughout its long history.

Hugh’s talk touched on so many important facets of our movement – our events and clubs, the personal experiences, the international exchanges, Scotland’s hosting of one world congress, and the huge contribution of Scottish Esperantists to the language’s literary tradition.

You can watch a video of the lecture here, and we commend it to you.

Thanks to Hugh for his lecture, and to Manuela Burghelea, one of the Esperanto research team in St Andrews, for organising.

We’ll have more news about further events very soon – including our exciting lockdown congress plans!


Multajn dankojn al ĉiuj, kiuj aliĝis al nia evento en Zoom de trans la mondo frue ĉi semajne, kiam Hugh Reid, unu el niajkomitatanoj kaj la redaktoro de nia revuo Esperanto en Skotlando, fascine prelegis pri la skota Esperanto movado dum ĝia longa historio.

La prelego de Hugh menciis tiom multe da gravaj aspektoj de nia movado – niaj eventoj kaj kluboj, la personaj spertoj, la internaciaj interŝanĝoj, la gastigo far Skotlando de unu universala kongreso, kaj la grandega kontribuo far skotaj esperantistoj al la beletra tradicio de la lingvo.

Vi povas spekti filmeton de la prelego ĉi tie, kaj ni varme rekomendas tion al vi.

Dankon al Hugh por sia prelego, kaj al Manuela Burghelea, unu el la Esperanto-esplorada teamo en St Andrews, por ĝia organizo.

Ni havos pli da novaĵoj pri pluaj eventoj tre baldaŭ – inkluzive niajn ekscitajn kongresplanojn dum trudizoliĝo!

Presentation from April lecture | Prezentaĵo de aprila prelego

Many thanks to Guilherme Fians of the University of Manchester for a thought-provoking and enlightening lecture yesterday, on topic of the politics of Esperanto in France.

A crowd of more than twenty joined by Zoom from across Scotland and the world, to hear about the different political aspects of Esperanto as a movement – through its foundation, history and modern day, from the French movement to international Esperanto groups such as UEA (Universala Esperanto-Asocio) and SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda – the World Anational [or non-national] Association).

You can watch a video of Guilherme’s presentation (in English) here:

It was fascinating to hear about Guilherme’s research into our movement. He has a forthcoming book on the topic, the working title of which is Of Polyglots, Revolutionaries and Geeks: Language Politics and the Making of the Esperanto Community, which we’ll be sure to mention once it comes out. You can find out more about Guilherme’s work on his academia.edu and University of Manchester pages.

Thanks to everyone who listened, asked questions and discussed, and of course to our St Andrews group for organising the event.

Guilherme Fians lecture

Don’t forget our next talk by our own committee member Hugh Reid on the Esperanto movement in Scotland, on Tuesday 5th May.

We’ll announce more events soon, including more informal chats and also our 2020 Annual General Meeting.


Multajn dankojn al Guilherme Fians de la Universitato de Manĉestro por pensiga kaj kleriga prelego hieraŭ, pri la temo de la politiko de Esperanto en Francio.

Amaso de pli da dudek aliĝis per Zoom de trans Skotlando kaj la mondo, por aŭdi pri la diversaj politikaj aspektoj de Esperanto kiel movado – tra ĝia fondiĝo, historio kaj moderna tempo, de la franca movado al internaciaj Esperanto-grupoj kiel UEA (Universala Esperanto-Asocio) kaj SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda).

Vi povas spekti filmeton de la prezentaĵo de Guilherme (angle) ĉi tie:

Fascinis aŭdi pri la esplorado de Guilherme pri nia movado. Li havas venontan libron prie, kies provizora titolo estas Of Polyglots, Revolutionaries and Geeks: Language Politics and the Making of the Esperanto Community [Pri Plurlingvuloj, Revoluciuloj kaj Gikoj*: Lingva Politiko kaj la Kreado de la Esperanto-Komunumo], kiun ni certos mencii tiam, kiam ĝi publikiĝos. Vi povas malkovri plu pri la laboro de Guilherme per liaj academia.edu kaj Universitato de Manĉestro paĝoj.

Dankon al ĉiuj, kiuj aŭskultis, demandis kaj diskutis, kaj kompreneble al nia St Andrews grupo por organizi la eventon.

Ne forgesu nian sekvontan prelegon far nia propra komitatano Hju Rid pri la Esperanto-movado en Skotlando, mardon la 5an de majo.

Ni anoncos pli da eventoj baldaŭ, inkluzive pluajn neformalajn babilojn kaj ankaŭ nian 2020-jarkunvenon.

* Ni uzis la vorton “giko” por traduki la anglan “geek”, pro la oferto en Vikipedio. Kelkaj aliaj eblaj tradukoj jenas.


Esperanto en Skotlando – Spring 2020 | Esperanto en Skotlando – printempo 2020

EeS 211

The latest edition of our magazine, Esperanto en Skotlando, is now out.

It’s a packed edition, with a rich range of essays on various topics from physics to Scottish history, and from running to New Year celebrations. You will find works of fiction, book reviews, and reflections on last year’s congress in Carnwath; and we also have something of a Coronavirus theme with meditations on lockdown isolation and options for our cancelled congress.

We’re delighted to have contributions from across and beyond our very international membership, from learners, newer members and more experienced speakers.

Edition 211 (Spring 2020) is available here on our website in pdf and various ebook formats, to all paid members with accounts on this website.

If that link doesn’t work for you, and you are a paid member, please contact us and we will create your account.

Meanwhile our previous edition, 210 (Autumn 2019) is now available to all in our archive.


La plej nova eldono de nia revuo, Esperanto en Skotlando, nun aperis.

Ĝi estas plena eldono, kun riĉa aro de eseoj pri diversaj temoj de fiziko ĝis skota historio, kaj de kurado ĝis novjaraj celebroj. Vi trovos verkojn de fikcio, libro-recenzojn, kaj memorojn pri la lastjara kongreso en Carnwath; kaj estas ankaŭ ia kronvirusa temo kun pripensoj pri fermiĝa izoleco kaj ebloj por nia nuligita kongreso.

Ni ĝojas ricevi kontribuojn de ĉie inter nia tre internacia membraro kaj preter ĝi, de lernantoj, de pli novaj membroj kaj pli spertaj parolantoj.

Eldono 211 (printempo 2020) disponeblas ĉi tie en nia retejo kiel pdf kaj diversaj e-libraj normoj, por ĉiuj pagintaj membroj kun kontoj en ĉi tiu retejo.

Se tiu ligilo ne funkcias por vi, kaj vi estas paginta membro, bonvolu kontakti nin kaj ni kreos vian konton.

Dumtempe nia antaŭa eldono, 210 (aŭtuno 2019) non disponeblas por ĉiuj en nia arĥivo.

New deadline for book about Esperanto and Scotland | Nova limdato por libro pri Esperanto kaj Skotlando

Earlier this year we shared the exciting news of a forthcoming book on the links between Esperanto and Scotland’s identity. We shared the editor’s call for submissions to this book, and the deadline was to be March.

Given the current pandemic, the deadline for abstracts is now 15th June of this year, and the deadline for full chapter submissions has been moved from 15th September to 31st December.

This will hopefully give plenty more time for people to write something!

There is full information on the publisher’s website, while the editor, Race, explains more about the proposed book in our next edition of Esperanto en Skotlando – and that’s coming out very soon.


Frue ĉi-jare ni disvastigis la ekscitan novaĵon pri venonta libro pri la ligoj inter Esperanto kaj la identeco de Skotlando. Ni disvastigis la peton de la redaktoro por kontribuoj al ĉi tiu libro, kaj la limdato estis marto.

Pro la nuna pandemio, la limdato por abstraktaĵoj estas nun la 15a de junio, kaj la limdato por plenaj ĉapitraj sendoj moviĝis de la 15a de septembro al la 31a de decembro.

Ĉi tiu espereble donos sufiĉe da tempo por ke homoj povos verki ion!

Estas plena informo sur la retejo eldoneja, kaj la redaktoro, Race, eksplikos pli pri la proponata libro en nia sekvonta eldono de Esperanto en Skotlando – kaj tio venos tre baldaŭ.