How Esperanto changed my life | Kiel Esperanto ŝanĝis mian vivon

A talk by Matheus Arantes in St Andrews on Monday 10th February | Prelego de Matheus Arantes en St Andrews, lundon la 10an de februaro

Matheus lecture

As previously advertised, TEJO representative Matheus Arantes will be speaking at our Glasgow club on Tuesday 11th February.

But we are thrilled that Matheus will speak (in English) the day before in St Andrews on the theme of how Esperanto changed his life!

The event will take place on Monday 10th February 2020 in Society Room A of the students’ union at the University of St Andrews, from 6.30pm – with refreshments to follow.


Kiel antaŭe reklamite, TEJO aktivulo Matheus Arantes prelegos ĉe nia Glasgova klubo, mardon la 11an de februaro.

Sed ni ĝojegas ke Matheus prelegos (angle) la antaŭan tagon en St Andrews teme pri kiel Esperanto ŝanĝis lian vivon!

La evento okazos lundon la 10an de februaro en Societa Ĉambro A de la studenta unio ĉe la Universitato de St Andrews, ekde la 6.30ptm – kun manĝetoj poste.