Esperanto Events / Eventoj

Congress / Kongreso

 

 

114th Scottish Esperanto Congress/114a Skota Kongreso de Esperanto -  17th to 20th May 2019/17a ĝis 20a de majo 2019

Robertson Arms Hotel,CARNWATH/ Hotelo Robertson Arms, CARNWATH

 

Bonvolu noti la datojn en via taglibro. Pluaj detaloj baldaŭ ekaperos!

 

 

Edinburgh Group / Edinburga Rondo

Esperanto speakers from in and around Edinburgh meet on an irregular basis in an informal context to socialise and speak Esperanto. 


Esperanto-parolantoj de Edinburgo kaj apude kunvenas malregule en neformala konteksto por sociumi kaj paroli Esperanton.

Read more: Edinburgh Group / Edinburga Rondo

Glasgow Esperanto Society / Glasgova Esperanto-societo

This club meets regularly in Glasgow and occasionally in Edinburgh at 7:30 pm on the second Tuesday of every month excepting July and August.


 Ĉi tiu klubo regule kunvenas en Glasgovo kaj dufoje en Edinburgo je 7:30 ptm la duan mardon de ĉiu monato escepte julion kaj aŭguston.

 

Read more: Glasgow Esperanto Society / Glasgova Esperanto-societo

Study Day / Sabatrondo

Formerly the Scottish Esperanto Study Weekend held in Churches House, Dunblane, this is now a single day event (hence the name "Saturday Circle").


Antaŭe la Studrondo de Esperanto-Asocio de Skotlando okazinta en Churches House, Dunblane, ĝi nuntempe estas unutaga evento (tial la nomo "Sabatrondo").

 

Read more: Study Day / Sabatrondo

Zamenhof Day / Zamenhof -Tago

The Zamenhof Day Celebration takes each year, usually in the Bentley Hotel, Motherwell.  Together we celebrate the bithday of the creator of Esperanto.


La Zamenhof-Tago Celebro okazas  ĉiun jaro, kutime en la hotelo Bentley, Motherwell. Ni kune celebras la datrevenon de la kreinto de Esperanto. 

Read more: Zamenhof Day / Zamenhof -Tago